SEIKO Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd.

Seiko AddressAddress2 Marsiling Lane Singapore 739144
Seiko TelephoneTelephone(65) 6269 6906
Seiko FacsimileFacsimile(65) 6269 0776